ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១០ គីមីវិទ្យា ជំពូក៤ មេរៀនទី១ ៖ ប្រេងកាត និងឥន្ធនៈ

ទស្សនា ដង