ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី៩

ជំពូកទី១ រស្មីសំយោគ
 • រូបផ្គុំនៃស្លឹករុក្ខជាតិ
 • ដំណើររស្មីសំយោគ
 • ដង្ហើមរុក្ខជាតិ
ជំពូកទី២ ប្រព័ន្ធប្រសាទ
 • ណឺរ៉ូន
 • មជ្ឃមណ្ឌលប្រសាទ
 • បរិមណ្ឌលប្រសាទ
ជំពូកទី៣ ប្រព័ន្ធស៊ាំ
 • កិច្ចការពារសារពាង្គកាយ
 • ប្រព័ន្ធស៊ាំ
ជំពូកទី៤ ភ្នាក់ងារបង្ករោគនិងជំងឺ
 • មេរៀនទី១ ភ្នាក់ងារបង្ករោគនិងជំងឺ 
ជំពូកទី៥ ផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីមនុស្សលើឋានប្រព័ន្ធធម្មជាតិ
 • មេរៀនទី១ អំពើរបស់មនុស្សលើបរិស្ថាន [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី២ ការបំពុលបរិស្ថាន [វីដេអូ]
ទស្សនា ដង