ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

គីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

ជំពូកទី១ អាតូម
 • ទ្រឹស្ដីអាតូម
 • ទម្រង់អាតូម
ជំពូកទី២ តារាងខួបនៃធាតុគីមី
 • លក្ខណៈនៃតារាងខួប
 • សិក្សាធាតុតាមក្រុម
ជំពូកទី៣ សម្ព័ន្ធគីមីនិងទម្រង់អង្គធាតុរឹង
 • សម្ព័ន្ធគីមី
 • ទម្រង់អង្គធាតុរឹង
ជំពូកទី៤ គីមីសរីរាង្គ
 • មេរៀនទី១ ប្រេងកាតនិងឥន្ធនៈ [វីដេអូ]
 • អ៊ីដ្រូកាបួឆ្អែត អាល់កាន
 • អ៊ីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត
 • អ៊ីដ្រូកាបួប្រហើរ បង់សែន
 • ជីគីមី
ទស្សនា ដង