ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

គីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី១ ស៊ីនេទិចគីមី
 • ល្បឿនប្រតិកម្ម
 • កត្តាជះឥទ្ធិពលលើល្បឿនប្រតិម្ម
ជំពូកទី២ សមាសធាតុក្នុងសូលុយស្យុងទឹកនិងកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុល
 • សមាសធាតុក្នុងសូលុយស្យុងទឹក
 • កម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុល
ជំពូកទី៣ អាស៊ីតនិងបាស
 • ទ្រឹស្ដីអាស៊ីតនិងបាស
 • ប្រតិកម្មអាស៊ីតនិងបាស
 • សូលុយស្យុងទឹកនិងpH
 • អត្រាកម្មអាស៊ីតបាស
ជំពូក៤ លំនឹងគីមី
 • ធម្មជាតិនៃលំនឹងគីមី
 • មេរៀនទី២ កត្តារំកិល​លំនឹង [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី៣ លំនឹង​អាស៊ីត​ បាស និង​អំបិល [វីដេអូ]
 • វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ ប្រធានបទ៖ លំនឹងអាស៊ីត​ បាស និងអំបិល [វីដេអូ]
ជំពូកទី៥

ជំពូកទី៦
ទស្សនា ដង