ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ផែនដីវិទ្យាថ្នាក់ទី៩

ជំពូកទី១ ទឹកសាបនិងការបំពុល
 • ទឹកលើភពផែនដី
 • ការបំពុលទឹក
 • ការគ្រប់គ្រងនិងការការពារប្រភពទឹក
ជំពូកទី២ ចលនាក្នុងផែនដី
 • ទ្រឹស្ដីផ្លាកតិចតូនិច
 • បំណាក់ស្រុតនិងពំនើងផ្នត់
 • ភ្នំភ្លើង
 • រញ្ជួយដី
 • រ៉ែនិងផូស៊ីលឥន្ធនៈ
ជំពូកទី៣ បញ្ហាបរិស្ថានពិភពលោក
 • សំណល់រឹង
 • ការបំពុលអាកាស
 • ការកើនកម្ដៅនៅលើផែនដី
 • ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត
ទស្សនា ដង