ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

ជំពូកទី១ ទីតាំងឧស្សាហកម្មនិងលំហភូមិសាស្ត្រ
  • ឧស្សាហកម្មជាគន្លឹះនៃសេដ្ឋកិច្ច
  • បណ្ដុំឧស្សាហកម្ម
  • ការរៀបចំឧស្សាហកម្មនៅលើពិភពលោក
  • កត្តាតំណាំងទីនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
ជំពូកទី២ កសិករនិងកសិកម្មពិភពលោក
  • លក្ខណៈសម្គាល់ទូទៅនៃកសិកម្ម
  • កសិកម្មតំបន់ត្រូពិក
  • កសិកម្មប្រទេសឧស្សាហកម្មលូតលាស់
ជំពូកទី៣ ប្រទេសឧស្សាហកម្មថ្មីនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
  • ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
  • កោះតៃវ៉ាន់
  • ទឹកដីហុងកុង
ទស្សនា ដង