ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី១ លក្ខខណ្ឌសង្គមកម្ពុជា
 • ទម្រង់ប្រជាសាស្ត្រកម្ពុជា
 • បម្លាស់លំនៅនៃប្រជាជនកម្ពុជា
ជំពូកទី២ អភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជនមិនស្មើគ្នា
 • វិសមភាពចំពោះសុខភាព
 • វិសមភាពចំពោះការអប់រំ
 • វិសមភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាមូលដ្ឋាន
ជំពូកទី៣ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
 • កសិកម្មកម្ពុជា
 • ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា
 • គមនាគមន៍កម្ពុជា
 • ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
 • ទេសចរកម្ពុជា
 • បញ្ហាមីននៅកម្ពុជា
ជំពូកទី៤ នគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា
 • លក្ខខណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍទីក្រុង
 • សេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងការបែងចែកប្រភេទខេត្តក្រុង
 • កំណើននគរូបនីយកម្មនិងបញ្ហាបរិស្ថាន
ជំពូកទី៥​ មជ្ឈមណ្ឌលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
 • មជ្ឈមណ្ឌលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចមួយ
 • អំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ជំពូកទី៦ សហរដ្ឋអាមេរិក
 • ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច រដ្ឋបាល និងនយោបាយ
 • សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងលំហ
 • ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិក
 • លំហសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក
ជំពូកទី៧ ប្រទេសជប៉ុន
 • គ្រឹះនៃមហាអំណាចជប៉ុន


ទស្សនា ដង