ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី៨

ជំពូកទី១ ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
 • របបសក្ដិភូមិក្នុងមជ្ឈិមសម័យ
 • ការរុករកដីថ្មីរបស់ពួកអឺរ៉ុបខាងលិច
 • បដិវត្តន៍គហបតីអង់គ្លេសសតវត្សទី១៧
 • បដិវត្តន៍គហបតីបារាំងសតវត្សទី១៨
 • ការបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិច
ជំពូកទី២ ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា
 • ចក្រភពអង្គរ
 • សម័យចតុមុខសតវត្សទី១៥
 • សម័យលង្វែកសតវត្សទី១៦
 • សម័យឧត្ដុង្គ១៦២០-១៨៦៣
ជំពូកទី៣ ប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់
 • រដ្ឋចម្ប៉ាពីសតវត្សទី២-ទី១៨ [វីដេអូ]
 • រដ្ឋដាយវៀតសតវត្សទី១១-ទី១៣
 • រដ្ឋអាយុធ្យា (១៣៥១-១៧១៧)
 • រដ្ឋឡានសាង
 • ពិភពម៉ាឡេ
ទស្សនា ដង