ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី៩

ជំពូកទី១ សង្គ្រាមលោកនិងអង្គការរក្សាសន្តិភាព
 • សង្គ្រាមលោកលើកទី១ (១៩១៤-១៩១៨)
 • សន្តិភាពនិងសង្គមប្រជាជាតិ
 • សង្គ្រាមលោកលើកទី២ (១៩៣៩-១៩៤៥)
 • អង្គការសហប្រជាជាតិ
 • សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ASEAN)
ជំពូកទី២ ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា
 • អាណានិគមនិយមបារាំង (១៨៦៣-១៩៥៣)
 • សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម (១៩៥៥-១៩៧០)
 • សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ (១៩៧០-១៩៧៥)
 • របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)
 • សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា - រដ្ឋកម្ពុជា (១៩៧៩-១៩៩១) ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៩៣)
ជំពូកទី៣ ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសក្នុងតំបន់
 • មេរៀនទី១ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ទស្សនា ដង