ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

គេហវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

ជំពូកទី១ សុខុមាលភាពគ្រួសារ និងការចាត់ចែងក្នុងគ្រួសារ
  • ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
  • ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារខ្មែរ
  • គេហកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារ
  • ឥរិយាបថបំពេញការងារក្នុងគ្រួសារ
ជំពូកទី២ អាជីពនិងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន
  • ប្រភេទការងារអាជីពសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា
  • តម្លៃនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារក្នុងសង្គម
  • ធនធានសម្រាប់ការងារអាជីព
  • ការស្វែងរកការងារ
ជំពូកទី៣ អាជីវកម្មគ្រួសារ
  • ប្រភេទអាជីវកម្ម
  • អាជីវកម្មធុនតូចឬសហគ្រាសគ្រួសារ
ទស្សនា ដង