ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

គេហវិទ្យាថ្នាក់ទី៩

ជំពូកទី១ វិជ្ជាធ្វើម្ហូប
 • អាហារអំពីសាច់
 • បាយមាន់
 • ឆាម្ទេសឬឆាគ្រឿង
 • ភ្លាសាច់គោ
 • នំសណ្ដែកកូរ
ជំពូកទី២ វិជ្ជាកាត់ ដេរ ប៉ាក់
 • ដំណោះស្រាយពេលម៉ាស៊ីនដេរមានបញ្ហា
 • ការកាត់ដេរសំពត់បត់
 • ក្បាច់ម្ជុលតម្ពក់
 • ក្បាច់ម្ជុលពីរឬក្បាច់ទ្រីកូ
ជំពូកទី៣ សម្លៀកបំពាក់
 • ការជ្រើសរើសនិងរៀបចំកំណាត់សំពត់
 • សម្លៀកបំពាក់និងរូបរាងកាយ
 • អ្នកនិងសម្លៀកបំពាក់អ្នក
ទស្សនា ដង