ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១

  • មេរៀនទី១៥ ៖ រៀនសាឡើងវិញ ក ខ ច ឆ ដ ឋ ណ ត ថ ប ផ ស ហ ឡ អ [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី២៩ ៖ បទចម្រៀង​ សារិកាកែវអើយ [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៤២ ៖ ប្រកបនឹង ក ក់ [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៤៣ ៖ ប្រកបនឹង ក ក់ (ត) [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៤៤ ៖ ប្រកបនឹង ង ង់ [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៤៥ ៖ ប្រកបនឹង ង ង់ (ត) [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៤៦ ៖ ប្រកបនឹង ច ច់ [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៤៧ ៖ ប្រកបនឹង​ ច ច់ (ត) [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៤៨ ៖ ប្រកបនឹង ញ ញ់ [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៤៩ ៖ ប្រកបនឹង ញ ញ់ (ត) [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៥០ ៖ ប្របកនឹង ត ត់ [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៥១ ៖ ប្រកបនឹង ត ត់ (ត) [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៥២ ៖ ប្រកបនឹង ន ន់ [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៥៣ ៖ ប្រកបនឹង ន ន់ (ត)
  • មេរៀនទី ៥៤ ៖ ប្រកបនឹង ប ប់
  • មេរៀនទី ៥៥ ៖ ប្រកបនឹង ប ប់ (ត) [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៥៧ ៖ ប្រកបនឹង ម (ត) [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៥៨ ៖ ប្រកបនឹង យ
  • មេរៀនទី ៥៩ ៖ ប្រកបនឹង យ (ត)
  • មេរៀនទី ៦០ ៖​ ប្រកបនឹង ល ល់
  • មេរៀនទី ៦១ ៖ ប្រកបនឹង ល ល់ (ត)
  • មេរៀនទី ៦២ ៖ ប្រកបនឹង វ
  • មេរៀនទី ៦៣ ៖ ប្រកបនឹង ស ស់
  • មេរៀនទី ៦៤ ៖ ប្រកបនឹង ស ស់ (ត) 
  • មេរៀនទី ៦៥ ៖ ស្រៈពេញតួ អ អា ឥ ឦ ឧ ឩ ឪ
  • មេរៀនទី ៦៦ ៖ ស្រៈពេញតួ ឫ ឬ ឭ ឮ ឯ ឰ ឱ ឳ
  • មេរៀនទី ៦៧ ៖ ព្យញ្ជនៈ និងជើងព្យញ្ជនៈ
  • មេរៀនទី ៦៨ ៖ ផ្ញើជើង ក្ដ ក្ប ក្ស ក្អ
  • មេរៀនទី ៦៩ ៖ ផ្ញើជើង ក្ង ក្ន ក្ម ក្រ ក្ល
  • មេរៀនទី ៧០ ៖ ផ្ញើជើង ខ្ច ខ្ញ ខ្ដ ខ្ន
  • មេរៀនទី ៧១ ៖ ផ្ញើជើង ខ្ម ខ្យ ខ្ល ខ្វ ខ្ស
  • មេរៀនទី ៧២ ៖ ផ្ញើជើង គ្ន គ្ម គ្រ
  • មេរៀនទី ៧៣ ៖ ផ្ញើជើង ឃ្ញ ឃ្ន ឃ្ម ឃ្ល ឃ្វ
  • មេរៀនទី ៧៤ ៖ ចម្រៀង
  • មេរៀនទី ៧៥ ៖ ផ្ញើជើង ច្ប ច្ន ច្យ ច្រ
  • មេរៀនទី ៧៦ ៖ ផ្ញើជើង ឆ្ក ឆ្ង ឆ្ដ ឆ្ន
  • មេរៀនទី ៧៧ ៖ ផ្ញើជើង ឆ្ម ឆ្ល ឆ្វ ឆ្អ
  • មេរៀនទី ៧៨ ៖​ ផ្ញើជើង ជ្រ ជ្វ
  • មេរៀនទី ៧៩ ៖ ផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល ឈ្វ
  • មេរៀនទី ៨០ ៖ ផ្ញើជើង ត្ប ត្ម ត្រ
  • មេរៀនទី ៨១ ៖ ផ្ញើជើង ថ្ក ថ្ង ថ្ន ថ្ម ថ្ល ថ្វ
  • មេរៀនទី ៨២ ៖ ផ្ញើជើង ទ្រ ទ្វ
  • មេរៀនទី ៨៣ ៖ ផ្ញើជើង ធ្ង ធ្ន ធ្ម
  • មេរៀនទី ៨៤ ៖ ផ្ញើជើង ប្ដ ប្រ ប្ល ប្អ
  • មេរៀនទី ៨៥ ៖ ផ្ញើជើង ផ្ក ផ្ង ផ្ច ផ្ញ
  • មេរៀនទី ៨៦ ៖ ផ្ញើជើង ផ្ត ផ្ដ ផ្ន ផ្ល ផ្ស ផ្អ
  • មេរៀនទី ៨៧ ៖ ផ្ញើជើង ព្ន ព្យ ព្រ ព្ល
  • មេរៀនទី ៨៨ ៖ ផ្ញើជើង ភ្ង ភ្ជ ភ្ញ ភ្ន ភ្ល
  • មេរៀនទី ៨៩ ៖ ផ្ញើជើង ម្ក ម្ខ ម្ច ម្ដ
  • មេរៀនទី ៩០ ៖ ផ្ញើជើង ម្ង ម្ជ ម្ញ ម្ទ
  • មេរៀនទី ៩១ ៖ ផ្ញើជើង ម្ន ម្ភ ម្យ ម្រ ម្ល
  • មេរៀនទី ៩២ ៖ ផ្ញើជើង ល្ខ ល្ប ល្ហ ល្អ
  • មេរៀនទី ៩៣ ៖ ផ្ញើជើង ស្ក ស្ដ ស្ថ ស្ប ស្រ
  • មេរៀនទី ៩៤ ៖ ផ្ញើជើង ស្ង ស្ន ស្ម ស្ល ស្វ ស្អ
  • មេរៀនទី ៩៥ ៖ ព្យាង្គតម្រួត ង្ក ង្ខ ង្វ ង្ស ង្ហ ង្អ
  • មេរៀនទី ៩៦ ៖ ព្យាង្គតម្រួត ង្គ ង្ឃ ង្រ
  • មេរៀនទី ៩៧ ៖ ព្យាង្គតម្រួត ញ្ច ញ្ឆ ញ្ជ ញ្ឈ ញ្ញ
  • មេរៀនទី ៩៨ ៖ ព្យាង្គតម្រួត ណ្ដ ណ្ណ ណ្ឋ
  • មេរៀនទី ៩៩ ៖ ព្យាង្គតម្រួត ន្យ ន្ធ ន្ល ន្ស
  • មេរៀនទី ១០០ ៖ ព្យាង្គតម្រួត ម្ប ម្ព ម្ភ ម្ម ម្រ ម្ល
  • មេរៀនទី ១០១ ៖ ព្យាង្គតម្រួត ង្ក្រ ង្គ្រ
  • មេរៀនទី ១០២ ៖ ព្យាង្គតម្រួត ញ្ច្រ ញ្ជ្រ
  • មេរៀនទី ១០៣ ៖ អ្នកគ្រូខ្ញុំ
  • មេរៀនទី ១០៤ ៖ សាលារៀនខ្ញុំ
ទស្សនា ដង