ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៤

  • មេរៀនទី ១ ៖ កីឡានិងល្បែងកម្សាន្ត
  • មេរៀនទី ២ ៖ សហគមន៍ជឿនលឿន
  • មេរៀនទី ៣ ៖ ការគួរសម
  • មេរៀនទី ៤ ៖ រុក្ខជាតិប្រទេសយើង
  • មេរៀនទី ៥ ៖ មិតជិតស្និទ្ធ [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៦​ ៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៧ ៖ ម្ហូបអាហារខ្មែរ [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៨ ៖ សណ្ឋានដីប្រទេសយើង [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ៩ ៖ ប្រភពទឹកនៅប្រទេសកម្ពុជា [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី ១០ ៖ សត្វនៅប្រទេសយើង [វីដេអូ]
ទស្សនា ដង