ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៩

 • មេរៀនទី២ មោទនភាពជាតិ
 • មេរៀនទី៣ ការទទួលស្គាល់ការពិត
 • មេរៀនទី៤ សាមគ្គីភាព
 • មេរៀនទី៥​​ ការកំណត់គោលដៅ [វីដេអូ]

  • អំនាន «ទិសដៅនៃជីវិត»
  • ច្បាប់រិយសត្ថា
  • តែងកាព្យបទពំនោល

 • មេរៀនទី៦ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ [វីដេអូ]

  • លក្ខណៈសម្គាល់រឿងល្ខោន
  • វិធីបង្ហាញតួអង្គក្នុងរឿងល្ខោន
  • កំហុសអ្នកណា
  • ពាក្យបន្ថែមដើមនិងពាក្យបន្ថែមចុង
  • ល្ខោនខ្មែរ
  • រឿងតេជោយ៉ត
  • ការតែងរឿងល្ខោន

  • អំពីពាក្យក្លាយ
  • អត្ថបទឃោសនា
  • ជីវិតគឺជាការតស៊ូ
  • តម្លៃនៃការជឿទុកចិត្ត
  • អ្នកនិយាយទូរទស្សន៍
  • បំពេញទម្រង់បែបបទប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
  • តែងសេចក្ដី

 • មេរៀនទី៨ សេចក្ដីព្យាយាម [វីដេអូ]

  • ពាក្យផ្សំ
  • ឧត្ដមគតិបុគ្គលសំខាន់
  • មាលីយូស្សា
  • មេរៀនទី ៩ ជោគជ័យនៃជីវិត
  • កំណាព្យបទភុជង្គលីលា
  • វិជ្ជាជាទ្រព្យ
  • អំពីល្បះផ្សំ
  • ជ័យជម្នះរបស់លោកគូប៊ែតាំង
  • កំណាព្យបទបន្ទោលកាក
  • កាព្យផ្ដោះផ្ដង
  • ល្បើក ជុច និងត្រី
  • ការសូត្រកំណាព្យ
  • អត្ថបទកំណាព្យបទភុជង្គលីលានិងបទ

 • មេរៀនទី៩ ជោគជ័យនៃជីវិត [វីដេអូ]

 • មេរៀនទី១០ ពលរដ្ឋល្អ
  • ប្រលោមលោកទំនើប
ទស្សនា ដង