ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

ភាគ១

ជំពូកទី១ : តក្កវិទ្យា សំណុំនិងចំនួន

 • សំណុំ
 • ចំនួន

ជំពូកទី២ : ពហុធា

 • ពហុធា
 • ប្រមាណវិធីចែកពហុធា

ជំពូកទី៣ : សមីការនិងវិសមីការ

 • សមីការដឺក្រេទី២​មានមួយអញ្ញាតិ
 • ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេលំដាប់ខ្ពស់
 • វិសមីការ

ជំពូកទី៤: ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់

 • កូអរដោនេនៃចំណុច
 • សមីការបន្ទាត់
 • សមីការរង្វង់
 • ដំណោះស្រាយវិសមីការតាមក្រាប

ជំពូកទី៥ : អនុគមន៍និងក្រាបអនុគមន៍

 • មេរៀនទី១ អនុគមន៍ និងក្រាបនៃអនុគមន៍ [វីដេអូ]
 • អនុគមន៍ដឺក្រេទី២និងក្រាបរបស់វា
 • អនុគមន៍សនិទាន អនុគមន៍អសនិទាន

ភាគ២
ជំពូកទី៦ ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ
 • ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ
 • ការអនុវត្តនៃផលធៀបត្រីកោណមាត្រ
ជំពូកទី៧ ស្ថិតិ
 • បំណែងចែកប្រេកង់និងការតាងក្រាប
 • រង្វាស់ទីតាំង
ជំពូកទី៨ ចម្លាស់និងបន្សំ
 • ចម្លាស់
 • បន្សំ
ជំពូកទី៩ វ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់
 • វ៉ិចទ័រនិងប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រ
 • ការអនុវត្តនៃវ៉ិចទ័រ
ជំពូកទី១០ បំលែងរូបក្នុងប្លង់
 • បំលែងកិល
 • បំលែងឆ្លុះ
 • បំលែងចាំង
ជំពូកទី១១ 
 • រូបធរណីមាត្រក្នុងលំហ
 • បន្ទាត់និងប្លង់ស្របក្នុងលំហ
 • ភាពអរតូកូណាល់ក្នុងលំហ
សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ ភាគ១ ភាគ២

ទស្សនា ដង