ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៤

 • មេរៀនទី ១ ៖ ចំនួន
 • មេរៀនទី ២ ៖ ប្រភាគ
 • មេរៀនទី ៣ ៖ វិធីបូក
 • មេរៀនទី ៤ ៖ រូបធរណីមាត្រ
 • មេរៀនទី ៥ ៖ ទម្ងន់
 • មេរៀនទី ៦ ៖ វិធីដក
 • មេរៀនទី ៧ ៖ រូបិយវត្ថុ
 • មេរៀនទី ៨ ៖ វិធីគុណ
 • មេរៀនទី ៩ ៖ វិធីចែក
 • មេរៀនទី ១០ ៖ ពេលវេលា
 • មេរៀនទី ១១ ៖ ប្រវែង
 • មេរៀនទី ១២ ៖ ចំនួនទសភាគភាគ [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី ១៣ ៖ វិធីបូកចំនួនទសភាគ
 • មេរៀនទី ១៤ ៖ វិធីដកចំនួនទសភាគ
 • មេរៀនទី ១៥ ៖ មុំ
 • មេរៀនទី ១៦ ៖ បន្ទាត់កែងនិងបន្ទាត់ស្រប
 • មេរៀនទី ១៧ ៖ ស្ថិតិ
ទស្សនា ដង