ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨

 • មេរៀនទី ១. ចំនួនសនិទាន
 • មេរៀនទី ២. ស្វ័យគុណ
 • មេរៀនទី ៣. ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ
 • មេរៀនទី ៤. រង្វាស់រង្វាល់
 • មេរៀនទី ៥. កន្សោមពីជគណិត
 • មេរៀនទី ៦. កន្សោមសនិទាន
 • មេរៀនទី ៧. សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត
 • មេរៀនទី ៨. វិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត
 • មេរៀនទី ៩. ប្លង់កូអរដោនេ និងក្រាប
 • មេរៀនទី ១០. ស្ថិតិ
 • មេរៀនទី ១១. ប្រូបាប
 • មេរៀនទី ១២. ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ
 • មេរៀនទី ១៣. ចតុកោណ
 • មេរៀនទី ១៤. ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
 • មេរៀនទី ១៥. រង្វង់
 • មេរៀនទី ១៦. បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នានៅក្នុងត្រីកោណ
 • មេរៀនទី ១៧. រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាឌបី
 • មេរៀនទី ១៨. មាត្រដ្ឋាន
សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨
ទស្សនា ដង