ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩

 • មេរៀនទី 4. សមីការដឺក្រេទី1 មានមួយអញ្ញាត [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី 5. វិសមីការដឺក្រេទី1 មានមួយអញ្ញាត [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី 6. បំណែងចែកប្រេកង់ [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី 9. ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី 10. សមីការនៃបន្ទាត់
 • មេរៀនទី 11. ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី1 មានពីរអញ្ញាត
 • មេរៀនទី 12. ទ្រឹស្តីបទ ពីតាគ័រ
 • មេរៀនទី 13. រង្វង់ និងបន្ទាត់
 • មេរៀនទី 14. លក្ខណៈមុំនៃរង្វង់
 • មេរៀនទី 15. ទ្រឹស្តីបទ តាលែស [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី 16. ត្រីកោណដូចគ្នា [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី 17. ពហុកោណ
 • មេរៀនទី 18. សូលីត

ទស្សនា ដង