ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

ជំពូកទី១ មេកានិច
  • ចលនាត្រង់
  • ច្បាប់ចលនារបស់ញូតុន
  • កម្មន្ត ថាមពល និងអានុភាព
  • សម្ពាធនៃសន្ទនីយ៍ស្តាទិច
ជំពូកទី២ ទែម៉ូឌីណាមិច
  • សីតុណ្ហភាព
  • ទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិចនៃរូបធាតុ
  • កម្ដៅ
ជំពូកទី៣ អគ្គិសនីនិងម៉ាញេទិច
  • អេឡិចត្រូស្តាទិច
  • ចរន្តជាប់និងម៉ាញេទិច
  • ចរន្តឆ្លាស់
ទស្សនា ដង