ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច
  • មេរៀនទី១ ៖ ទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន
  • មេរៀនទី២ ៖ ច្បាប់ទី១​ទែម៉ូឌីណាមិច
  • មេរៀនទី៣ ៖ ម៉ាស៊ីន
ជំពូកទី២ រលក
  • មេរៀនទី៤ ៖ គោលការណ៍តម្រួតនៃរលកនិងរលកជញ្ជ្រាំ
  • មេរៀនទី៥ ៖ អាំងទែឌីផេរ៉ង់និងឌីប្រាក់ស្យុង
ជំពូកទី៣ អគ្គិសនីនិងម៉ាញេទិក
  • មេរៀនទី៧ ៖ អាំងឌុយស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី៨ ៖ អូតូអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក [វីដេអូ]
  • មេរៀនទី៩ ៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់
  • មេរៀនទី១០ ៖ រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច
ជំពូកទី៤ រូបវិទ្យាទំនើប
  • មេរៀនទី១១ ៖ រូបវិទ្យានៃអង្គធាតុរឹងទស្សនា ដង