ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី៨

ជំពូកទី១ ចលនាត្រង់
 • ល្បឿននិងវ៉ិចទ័រល្បឿន
 • ល្បឿនខណៈនិងសំទុំ
 • ទន្លាក់សេរី
ជំពូកទី២ កម្លាំងនិងចលនា
 • កម្លាំង
 • កម្លាំងកកិត
 • ច្បាប់ញូតុន
ជំពូកទី៣ កម្មន្ត ថាមពល និងអានុភាព
 • កម្មន្ត ថាមពល
 • អានុភាព
ជំពូកទី៤ ថាមពលនិងអានុភាពអគ្គិសនី
 • មេរៀនទី១ ថាមពលនិងអានុភាពអគ្គិសនី [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី២ បណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងគេហដ្ឋាន
ជំពូកទី៥ ម៉ាញេទិច
 • មេដែក
 • ដែនម៉ាញេទិច
ជំពូកទី៦ សូរ
 • ការបង្កើតសូរ
 • ទំនួលសូរ
 • ចំណាំងផ្លាតនៃសូរ និងសូរខ្ទរ
ទស្សនា ដង