ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី៩

ជំពូកទី១ ផលបង្វិលនៃកម្លាំង
 • បង្គុំនិងបំបែកកម្លាំង
 • ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង
 • ទីប្រជុំទម្ងន់
ជំពូកទី២ ម៉ាស៊ីនងាយ
 • ឃ្នាស់
 • ប្លង់ទេរ
 • កង់យោងនិងស្ពឺ
 • រ៉ក​និងត្រើយ
 • ទិន្នផលម៉ាស៊ីនងាយ
ជំពូកទី៣ អគ្គិសនី
 • ថាមពលអគ្គិសនី
 • ការប្រើប្រាស់ចរនអគ្គិសនីក្នុងគេហដ្ឋាន
ជំពូក៤ អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច
 • មេរៀនទី១ ដែនម៉ាញ៉េទិចបង្កើតដោយចរន្តអគ្គីសនី [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី២ អេឡិចត្រូមេដែក [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី៣ កម្លាំងម៉ាញេទិចលើចរន្តអគ្គិសនី [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី៤ អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច [វីដេអូ]
 • ត្រង់ស្វម៉ាទ័រ ឬត្រង់ស្វូ
ជំពូកទី៥ អុបទិច
 • ដំណោលត្រង់នៃពន្លឺ
 • ចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺ
 • ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ
 • ឡង់ទី
ទស្សនា ដង