ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

វិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ទី៤

ជំពូកទី១ រុក្ខជាតិ 
 • បរិស្ថានធម្មជាតិ
 • ផលប្រយោជន៍រុក្ខជាតិ
 • វដ្ដជីវិតរបស់រុក្ខជាតិ
 • ចំណែកថ្នាក់សត្វ
ជំពូកទី២ មនុស្សនិងសុខភាព
 • គ្រោងឆ្អឹងនិងសាច់ដុំ
 • ភ្នែក
 • ជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនចាញ់
ជំពូកទី៣ រូបធាតុនិងថាមពល
 • លក្ខណៈនៃរូបធាតុ
 • កម្លាំងនិងចលនា
 • ឃ្នាស់
ជំពូកទី៤ ផែនដីនិងបរិស្ថាន
 • កង្វក់ទឹក
 • រង្វិលរបស់ផែនដី
grade-4 | eLibrary of Cambodia
ទស្សនា ដង