ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

វិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ទី៥

ជំពូកទី១ : រុក្ខជាតិនិងសត្វ
 • មេរៀនទី១ : ការបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិ
 • មេរៀនទី២ : ការលូតលាស់របស់គ្រាប់ពូជ
 • មេរៀនទី៣ : ការបន្តពូជរបស់សត្វ
ជំពូកទី២ : បរិស្ថាន
 • មេរៀនទី១ : បរិស្ថានធម្មជាតិ
 • មេរៀនទី២ : ការកាត់បន្ថយកង្វក់និងសារធាតុបំពុលបរិស្ថាន
 • មេរៀនទី៣ : ដី
ជំពូកទី៤ : មនុស្សនិងជំងឺ
 • មេរៀនទី១ : អាហារដើម្បីសុខភាព
 • មេរៀនទី២ : ការបរិភោគអាហារនិងទឹកគ្មានអនាម័យ
 • មេរៀនទី៣ : ការចាក់វ៉ាក់សាំង
ជំពូកទី៤ : រូបធាតុនិងថាមពល
 • មេរៀនទី១ : រង្វាស់ រូបធាតុ និងកម្ដៅ
 • មេរៀនទី២ : កម្លាំងកកិត
 • មេរៀនទី៣ : អគ្គីសនី
ជំពូកទី៥ : លំហ
 • មេរៀនទី១ : ព្រះអាទិត្យ
 • មេរៀនទី២ : ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនិងភពរណបផ្សេងៗ
ទស្សនា ដង