ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

វិទ្យាសាស្ត្រ-សិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី១

ជំពូកទី១ គ្រួសារខ្ញុំ
 • មេរៀនទី ១ ៖ សមាជិកគ្រួសារ
 • មេរៀនទី ២ ៖ ទម្លាប់ល្អរបស់គ្រួសារខ្ញុំ
 • មេរៀនទី ៣ ៖ ខ្លួនប្រាណខ្ញុំ
 • មេរៀនទី ៤ ៖ អនាម័យខ្លួនប្រាណ
 • មេរៀនទី ៥ ៖ ចំណីអាហារ
ជំពូកទី២ ផ្ទះខ្ញុំ
 • មេរៀនទី ១ ៖ កន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅ
 • មេរៀនទី ២ ៖ ការបង្ការគ្រោះថ្នាក់តាមផ្ទះ
 • មេរៀនទី ៣ ៖ សត្វ វត្ថុ រុក្ខជាតិក្នុងផ្ទះខ្ញុំ
 • មេរៀនទី ៤ ៖ រុក្ខជាតិខ្ញុំស្គាល់
 • មេរៀនទី ៥ ៖ សត្វខ្ញុំស្គាល់
 • មេរៀនទី ៦ ៖ វត្ថុខ្ញុំស្គាល់
ជំពូកទី៣ កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំ
 • មេរៀនទី ១ ៖ កិច្ចការផ្ទះ និងសាលា
 • មេរៀនទី ២ ៖ ការបង្ការគ្រោះថ្នាក់តាមដងផ្លូវ
 • មេរៀនទី ៣ ៖ ទម្លាប់ល្អនៅសាលារៀន
ជំពូកទី៤ ពេលថ្ងៃយប់នៅភូមិខ្ញុំ
 • មេរៀនទី ១ ៖ ថ្ងៃ យប់
 • មេរៀនទី ២ ៖ ចលនាមនុស្សនិងធម្មជាតិក្នុងភូមិ
 • មេរៀនទី ៣ ៖ ចម្រៀងនិងការកម្សាន្ត
 • មេរៀនទី ៤ ៖ ការងារហត្ថកម្ម

ទស្សនា ដង