ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

វិទ្យាសាស្ត្រ-សិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី២

ជំពូកទី១ ទម្លាប់ល្អដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពខ្ញុំ
 • វិញ្ញាណប្រាំរបស់ខ្ញុំ
 • ស្បែកស្អាតនិងធ្មេញរឹងមាំ
 • កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ
 • ចំណីអាហារស្អាត
 • ទម្លាប់ល្អនៅសាលារៀន
 • សុវត្ថិភាពខ្ញុំក្នុងការធ្វើដំណើរ
 • សុវត្ថិភាពខ្ញុំក្នុងការលេងទឹក
 • ការចៀសវាងពីការគំរាមកំហែង
ជំពូកទី២ ការលូតលាស់នៃមនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិ

 • ការលូតលាស់របស់ខ្ញុំ
 • ប្រភេទចំណីអាហារ
 • រុក្ខជាតិដែលខ្ញុំដាំ
 • សត្វដែលខ្ញុំចិញ្ចឹម
 • ការផ្លាស់ទីរបស់សត្វ
ជំពូកទី៣ សហគមន៍ខ្ញុំ
 • ទីតាំងសាលារៀននិងភូមិខ្ញុំ
 • ប្រវត្តិសាលារៀននិងភូមិខ្ញុំ
 • ខ្ញុំជួយថែទាំសាលារៀន
 • ខ្ញុំហាត់រាំ
 • ខ្ញុំរៀនច្រៀង
ជំពូកទី៤ ជុំវិញយើង
 • ព្រះមហាក្សត្រនិងអ្នកដឹកនាំប្រទេស
 • វត្ថុនៅជុំវិញយើង
 • វត្ថុនៅលើមេឃ

ទស្សនា ដង