ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

សិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី៦

ជំពូកទី១ : ឥរិយាបថល្អ

 • មេរៀនទី១ : ការកំណត់គោលដៅ
 • មេរៀនទី២ : ឥរិយាបថ និង តម្លៃ
 • មេរៀនទី៣ : សិទ្ធិ និង ការទទួលខុសត្រូវ
 • មេរៀនទី៤ : សិល្បៈនិងការច្នៃប្រឌិត


ជំពូកទី២ : ឥរិយាបថប្រកបដោយសុវត្តិភាព

 • មេរៀនទី១ : ការចៀសវាងទង្វើដែលនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់
 • មេរៀនទី២ : ផលអាក្រក់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍


ជំពូកទី៣ : ជីវភាពសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន

 • មេរៀនទី១ : ចម្រៀន និង របាំខ្មែរ
 • មេរៀនទី២ : ពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិ
 • មេរៀនទី៣ : ការងារនៅក្នុងសង្គម
 • មេរៀនទី៤ : តុលាការ
 • មេរៀនទី៥ : ទីតាំងរាជធានី និងប្រទេ


ជំពូកទី៤ : សង្គមអតីតកាល

 • មេរៀនទី១ : ឧបករណ៍ភ្លេងប្រពៃណី
 • មេរៀនទី២ : សម័យចតុមុខ
 • មេរៀនទី៣ : សម័យសង្វែក
 • មេរៀនទី៤ : ការតាំងរាជធានីនៅឧដុង្គ និង ទំនាស់ផ្ទៃក្នុង


ទស្សនា ដង