ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២៖ រូបិយវត្ថុ

  1. ការគណនាតម្លៃមធ្យម
ទស្សនា ដង