ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង

  1. ការបូករង្វាស់ប្រវែង
  2. ការដករង្វាស់ប្រវែង
  3. ការប្តូរឯកតានៃរង្វាស់ប្រវែង 
  4. វិធីគុណ និងវិធីចែករង្វាស់ប្រវែង
ទស្សនា ដង