ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ គីមីវិទ្យា ជំពូក៦ មេរៀន​ទី​១ អេស្ទែ ខ្លាញ់ និង​ប្រេង

  1. ភាគ១
  2. ភាគ២
  3. ភាគ៤
  4. ភាគ៥
  5. ភាគ៦
ទស្សនា ដង