ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៨ ប្រូបាប

  1. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍
  2. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នា
  3. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិសោធច្រើនដង
ទស្សនា ដង