ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១ ៖ វិធីបូក​ចំនួន​មាន​លេខ​៣ខ្ទង់

  1. ការ​បូក​ចំនួន​មាន​លេខ​៣ខ្ទង់ នឹង​២ខ្ទង់ គ្មានត្រាទុក
ទស្សនា ដង