ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

ជំពូកទី១ នានាភាពនៃភាវរស់
  • ចំណែកថ្នាក់នៃដើមឈើ មែកធាង ពូជអម្បូរ
  • វីរុសនិងបាក់តេរី
  • ប្រូទីស
  • ផ្សិត
  • រុក្ខជាតិ
  • សត្វ
ជំពូកទី២ ឯកសណ្ឋានភាពនៃភាវរស់
  • ប្រូការីយ៉ូតនិងអឺការីយ៉ូត
ជំពូកទី៣ មេតាប៉ូលីស
  • រស្មីសំយោគ
  • ដង្ហើមកោសិកា
ជំពូកទី៤ ជីវវិទ្យាមនុស្ស
  • ប្រព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹង
ទស្សនា ដង