ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ ជីវវិទ្យា ជំពូក៤ មេរៀនទី២​​ ជំងឺឆ្លង

  1. ជំងឺឆ្លង
  2. រោគសញ្ញានៃជំងឺឆ្លង
  3. វិធីការពារកុំឱ្យឆ្លងជំងឺ
  4. ជំងឺកាមរោគ
  5. ប្រភេទផ្សេងៗនៃជំងឺកាមរោគ
  6. ជំងឺអេដស៍
  7. ជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19)

ទស្សនា ដង