ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៧ ការជឿជាក់

  1. វេយ្យាករណ៍ អំពីពាក្យក្លាយ
  2. អំណាន អត្ថបទឃោសនា
  3. អំណាន ជីវិតគឺជាការតស៊ូ
  4. អត្ថបទស្ដាប់ អ្នកនិយាយទូរទស្សន៍
  5. តែងសេចក្ដី បំពេញទម្រង់បែបបទប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
  6. តែងសេចក្ដី ប្រធានអត្ថាធិប្បាយពន្យល់
  7. តែងសេចក្ដី ប្រធានអត្ថាធិប្បាយពន្យល់ (ត)
ទស្សនា ដង